Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.12.2012 12:51:22

Kynologický klub Hodonín ZKO č. 203  Oficiální stránky klubu

Stanovy a řád

Provozní řád 

 •  KK je majetkem ZO ČKS Hodonín. Majetek ZO ČKS mají právo užívat členové ZO, případně členové hostující z jiných organizací za příslušný poplatek (tj. 50Kč)
 • Vstup na KK je povolen členům ZO, jejich rodinným příslušníkům hostujícím, účastníkům akcí pořádaných ZO a osobám, které se ZO spolupracují.
 • Povinností všech je zacházet s majetkem ZO, vodou a el. energii svědomitě a šetrně. V prostorách KK jsou rovněž všichni povinni udržovat pořádek a čistotu a řídit se pokyny členů výboru ZO, zvláště hospodáře.    
 •                - Zákaz sedání osob na překážky sloužící k výcviku psů.
 • Vzhledem k šíření nákaz ručí každý psovod za včasné naočkování svého psa. Vstup nemocným psům do objektu KK je ZAKÁZÁN!!                                    

                         - Do areálu KK může vstoupit jen ten pes, jehož majitel je schopen předložit platné očkování psa.

 • Volné  pobíhání a přivazování psů v areálu KK je ZAKÁZÁNO!!!
 • Pro venčení psů je určen prostor před KK.
 •  Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem!!!
 • Do klubovny je vstup psům ZAKÁZÁN!!! - s výjimkou psů malých plemen v náručí psovoda nebo přepravním boxu, pouze za nepříznivého počasí.
 • Zjištěné závady a nedostatky v provozu KK jsou všichni povinni hlásit hospodáři.
 • Majitelé psů, ustájených na KK, jsou povinni provádět pravidelnou údržbu, očistu a dezinfekci kotců.
 • Poslední odcházející z KK je povinen přesvědčit se o řádném uzamčení a zabezpečení areálu.
 •  V prostorách klubovny je zakázáno kouřit.
 • Brigádnické hodiny

           - zápis odpracovaných brigádnických.hodin provádí hospodář

           - seznam brigádnických hodin je vyvěšen na nástěnce KK a zveřejněn na webu KK

           - v zájmu každého člena je, aby si průběžně kontroloval zápis odpracovaných brig.hodin.

 • Nový člen po ½ roku členství bude mít nárok na klíč od areálu cvičiště až  po doporučení výcvikáře. Ten doporučení  předkládá výboru ZKO.

 

Schváleno čl.schůzí dne  19.6.2011


Stanovy kynologického klubu

 •  Kynologický klub - je nezávislá, dobrovolná, demokratická a nepolitická, společenská organizace s vlastní subjektivitou, sdružující zájemce o chov a výcvik psů.
 • Členství - členem klubu se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami. O přijetí za člena rozhoduje výbor klubu na základě písemné přihlášky. U mladistvých do 18-ti let je požadován souhlas jednoho z rodičů nebo právního zástupce. Členství se rozlišuje do 15-ti let, nad 15 a čestné členství. Minimální věková hranice pro splnění členství je 10 let.
 • Členství v klubu zaniká:

                - vystoupením na základě vlastní žádosti

                - zrušením členství pro neplnění základních povinností na základě rozhodnutí členské schůze

                - neplnění finančních závazků vůči klubu

 • Práva členů

                - zúčastňovat se členských schůzí a akcí pořádaných klubem, od 15-ti let s  právem hlasovat a podávat návrhy

                - od 18-ti let volit a být volen do funkce klubu

                - plně využívat zařízení klubu určené pro výcvik psů

 • Povinnosti členů:  

            - dodržovat stanovy a plnit usnesení výboru v souladu se stanovami 
                - odpovědně vykonávat svěřené funkce a úkoly

                - řádně platit příspěvky a neodpracované brigádnické hodiny, a to vždy do 30.11. stávajícího roku na rok následující.

                  V případě neuhrazení členského příspěvku do tohoto termínu, je tento člen povinen uhradit pokutu ve výši 200,- Kč.            

                - zúčastňovat se členských schůzí a akcí pořádaných klubem

                - nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy klubu ani jednotlivých členů 
                - úmyslně nepoškozovat a šetrně užívat majetek klubu
                - odpracovat povinný počet brigádnických hodin odsouhlasených členskou 
schůzí.

                  Při neúčasti na brigádě je možno odpracovat hodiny individuáln dle potřeb hospodáře

 • Členská schůze 

                - je nevyšším orgánem klubu. 
           Rozhoduje:  

                - o výši členských příspěvků 
                - o počtu povinně odpracovaných hodin a o výši finanční úhrady za každou neodpracovanou
brigádnickou hodinou, a to

                  na návrh výboru 

               -  volí předsedu, výbor, revizní komisy a odvolává je
               -  schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti
               -  schvaluje způsob a plán hospodařen

               -  na základě návrhu výboru rozhoduje o vyloučené člena klubu

 •  Členská schůze je svolávána dle potřeby výborem, nejméně však jedenkrát do roka, nebo vyjádří-li se pro svolání schůze písemnou formou více jak polovina členů klubu, je výbor povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce. Členská schůze je usnášenischopná ze přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou přítomných.
 • Výbor - je volen členskou schůzí do dobu čtyř let. O formě volby výboru a počtech jeho členů rozhoduje členská schůze.Počet členů výboru je vždy úměrný početnímu stavu členské základny. 

            - Výbor řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi. Rozdělení funkcí je věcí výboru.

            - organizuje a řídí zájmovou činnost
            - organizuje a řídí hospodářskou činnost
            - vede evidenci o hospodaření a majetku
            - vede evidenci o členech a placení členských příspěvků
            - organizuje a eviduje brigádnickou činnost

            - jednorázově rozhoduje o finančních výdajích do výše 15 000,- Kč

            - schvaluje přijímání nových členů

            -  čna základě návrhů uděluje čestné členství

            - může kooptovat do výboru člena klubu a pověřit ho dočasným výkonem neobsazené funkce. Toto rozhodnutí podléhá

              dodatečnému schválení členské  schůzi

            - schvaluje, nebo při porušování stanov ruší hostování člena cizí organizace s okamžitou platno    

            - rozhoduje o přidělování pevných a odkládacích kotců

 • Revizní komise - je volena současně s výborem na čtyřleté volební období. Je tříčlenná a volí si ze svého středu předsedu. Kontroluje finanční a materiálové hospodaření klubu. Předseda nebo jeho zástupce se zúčastňuje schůzí výboru s hlasem poradním.
 • Předseda - se volí samostatně a tajnou volbou. Rovněž jeho období je čtyřleté. Řídí výborové schůze a rozhoduje o jeho svolání. Zastupuje organizaci navenek a spolu s místopředsedou a pokladní má podpisové právo k finančním transakcím z klubového účtu.
 • Kárná opatření - jsou ukládána uvážlivé, pouze v nezvratně prokázaných případech porušení stanov:

           - napomenutí - ukládá výbor a informuje členskou schůzi

           - zastavení činnosti

           - vyloučení - může o něm rozhodnout pouze členská schůze na návrh výboru

 • Na cvičišti smí být pes pouze zdravý. Při jakémkoli podezření na nemoc si psovod psa okamžitě odebere ze cvičiště, provede okamžitou desinfekci kotce a o nemoci informuje členy výboru.
 • U cizích psovodů provádí kontrolu očkovacího průkazu kterýkoli člen výboru.
 • Hostující - je povinen zaplatit jednotlivě částku 50,- Kč za den, určenému členovi. Nezúčastňuje se členských schůzí ani brigád a nenáleží mu klíče.

 

Schválila členská schůze v Hodoníně dne 4.2.2007

 

 

TOPlist